Friday, October 17, 2014

Reflektion om ungdomarnas ord, "Det är viktigt att göra sin röst hörd"

av Sofia Sanchez

Många gånger är det svårt för ungdomarna att veta vad man ska göra för att synliggöra sina åsikter. En sak som är viktig för ungdomarna är att organisera sig.

Jag träffar varje dag ungdomar som gärna vill diskutera politik och andra ämne som har något att göra med samhälletsfrågor. Det är mycket som ungdomar har att säga om samhället och hur de tycker att samhället ska fungera. Det är mycket som jag lär mig varje dag. Ungdomar säger att det är viktigt att barnen och ungdomar har rätt att få komma till tals och att politiker ska lyssna på dem.
Det är inte lätt att göra sin röst hörd i något land överhuvudtaget då man är ung. En del ungdomar tror inte att politikerna bryr sig om dem. Många gånger är det svårt för ungdomarna att veta vad man ska göra för att synliggöra sina åsikter. En sak som kan vara viktig för ungdomarna är att organisera sig. Det finns olika sätt att visa sina åsikter. Man kan använda musik, teater, poesi och olika kampanjer för att uttrycka sig. Genom kulturen kan man påverka folks åsikter.
 Robert Hill
Sångare och kompositör av sociala och politiska sånger

I vissa länder i latinoamerika finns det ungdomsorganisationer som också jobbar med olika frågor i samhället. Det är inte lätt för dem. De kämpar varje dag för att kunna uttrycka sina idéer. De jobbar med små resurser för att kunna genomföra olika kampanjer. Vissa ungdomsgrupper har radioprogram där de kan utrycka sig. Det blir lättare för ungdomarna att förstå andra ungdomar som pratar om frågor som handlar om deras intressen eftersom de har förtroende för varandra.

En skillnad som finns mellan Sverige och andra länder är att unga människor i Sverige har mer rättigheter att uttrycka sina synpunkter om t.ex. politiken. De behöver inte vara rädda för att säga sin åsikt. Skillnaden mellan länderna märks inte endast i skolklimatet. Det gäller även hemma. I Sverige lyssnar föräldrarna mer på sina barn och barnen kan ta upp olika teman till diskussion. I vissa länder som till exempel latinoamerikanska länder pratar ungdomarna inte öppet med sina föräldrar om till exempel sexualitet och homosexualitet eftersom det fortfarande är tabu.
I vissa länder är det också svårt för ungdomar att organisera sig. Det uppfattas som en politisk risk för dem som har makten. I ett demokratiskt land är det en självklarhet att man har rätt att yttra sig i politiska frågor. Vi vuxna måste stödja våra ungdomar, eftersom det är mycket viktigt att ungdomarna har möjlighet att få uttrycka sina tankar om samhället och andra viktiga frågor som berör dem utan att känna rädsla. Alla har rätt till åsiktsfrihet och trygghet i samhället. Det är bra att ungdomarna engagerar sig politiskt för att kunna träffa andra ungdomar som också är engagerade i någon samhällsdebatt eller någon annan gemensam beröringspunkt.
Det är mycket som vi vuxna kan lära oss av ungdomarna och det är mycket som vi kan göra för att stötta dem. Vi vuxna som jobbar nära ungdomar måste vara mer lyhörda för ungdomarnas åsikter. Vi måste fungera som en kanal och stötta dem på olika sätt i deras kamp för att göra sin röst hörd. Genom att organisera sig kan ungdomar lättare jobba med det som engagerar dem. Ungdomarna är starka och de vet vad de vill i samhället.

No comments:

Post a Comment